შპს "მწვანე სახლს" გააჩნია სანერგე მეურნეობა, რომელიც დაარსდა 1960 წლიდან. ჩვენი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: მწვანე ნარგავებისა და ყვავილების გამოყვანა, ექსპლოატაცია და მომსახურება, ლანდშაფტური დაგეგმარება, დენდრო გეგმების შედგენა და სხვა.

sasatburemeurneoba
sasatburemeurneoba
sasatburemeurneoba
sasatburemeurneoba
sasatburemeurneoba
sasatburemeurneoba