ვიოლა
0.5
მიხაკი
0.5
ალისიუმი
5სმ
1
ბეგონია
1
პეტუნია
1
ტაგეტესი
15სმ
1
ცინერარია
1
იმპატიენსი
1
ვიოლა
1
გაზანია
1.5
იმპატიენსი
1.5
ცელოზია
10სმ
1.5